ปฏิทินกิจกรรม

เม.ย. - พ.ค. 2561

สร้างความเข้าใจ ชี้แนะ การนำหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การใช้หลักสูตรหนังสือเรียน และ คู่มือครู วิทยาศาสตร์ 2561 (ภาคบังคับ), [3 ชั่วโมง]
  • การใช้หลักสูตรหนังสือเรียน และ คู่มือครู วิทยาศาสตร์ 2561 (ม. ปลาย), [3 ชั่วโมง]
  • การใช้หลักสูตรหนังสือเรียน และคู่มือครู คณิตศาสตร์ 2561 (ภาคบังคับ), [3 ชั่วโมง]
  • การใช้หลักสูตรหนังสือเรียน และ คู่มือครู คณิตศาสตร์ 2561 (ม.ปลาย), [3 ชั่วโมง]

มิ.ย. - ก.ค. 2561

สร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตร รวมทั้งเทคนิคการสอน Computational Thinking

  • เทคนิคการสอน Computational Thinking, [1 วัน]

ก.ค. - ส.ค. 2561

สร้างความเข้าใจเงื่อนไขและการดำเนินการ รวมทั้งการประเมิน สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ

  • โรงเรียนคุณภาพ, [3 ชั่วโมง]

ส.ค - ก.ย. 2561

สร้างความเข้าใจรูปแบบและวิธีการวัดผลสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และตามแนวทางของ PISA

  • การวัดผลการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, [1 วัน]
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับ PISA และแนวทางการวัดผล, [3 ชั่วโมง]